Política de privacitat

GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL, informa als USUARIS d'aquest lloc web, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques de el sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL amb CIF / NIF: B66367251, d'ara endavant ENTITAT

Direcció: C / Sant Gaietà, 108, 08191, Rubí (Barcelona)

Correu electrònic: info@gestordeespacios.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL, atenent a les sol·licituds d'informació i / o consultes plantejades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL està legitimat a el tractament de dades personals, basant-se el consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1.a) de l'Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals recollides no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels que s'informi expressament a l'Usuari.

DRETS DELS USUARIS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés: L'interessat té dret a saber quines dades està tractant l'ENTITAT sobre ell.
Rectificació: L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Limitació de l'tractament: En determinades circumstàncies l'interessat podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Oposició: En determinades circumstàncies l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas l'ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades des de la ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l'interessat i per sol·licitud de la mateixa).
Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL al c / Sant Gaietà, 108, 08191, Rubí, Barcelona o enviant un correu electrònic a info@gestordeespacios.com

A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable de l'tractament GESTOR DE ESPACIOS RUBÍ SL aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc d'ell mateix.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s'elaboren perfils, no es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l'usuari.